12/01/2018, 14:57

Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 89, 90 sgk toán 2

Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 89, 90 sgk toán 2 Bài 1. Tính; Bài 2. Tính; Bài 3. Viết số thích hợp vào ô trống; Bài 4. Can bé đựng được 14l dầu, can to đựng được nhiều hơn can bé 8l; Bài 5. Hãy vẽ một đoạn thẳng dài 5cm. ...

Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 89, 90 sgk toán 2

Bài 1. Tính; Bài 2. Tính; Bài 3. Viết số thích hợp vào ô trống; Bài 4. Can bé đựng được 14l dầu, can to đựng được nhiều hơn can bé 8l; Bài 5. Hãy vẽ một đoạn thẳng dài 5cm.

Bài 1. Tính:

Bài giải

Bài 2. Tính:

14 - 8 + 9 =                    15 - 6 + 3 =                   9 + 9 - 15 =

5 + 7 - 6 =                      8 + 8 - 9 =                     13 - 5 + 6 =

16 - 9 + 8 =                    11 - 7 + 8 =                    6 + 6 - 9 =

Bài giải

14 - 8 + 9 = 15               15 - 6 + 3 = 12                 9 + 9 - 15 = 3

5 + 7 - 6 =  6                   8 + 8 - 9 = 7                    13 - 5 + 6 = 14

16 - 9 + 8 = 15               11 - 7 + 8 = 12                 6 + 6 - 9 = 3

Bài 3. Viết số thích hợp vào ô trống:

Bài giải

a. Cột thứ nhất: 32 + 8 = 40, điền 40

Cột thứ hai: 62 - 12 = 50, điền 50

Cột thứ ba: 25 + 25 = 50, điền 50.

Cột thứ tư: 85 - 35 = 50, điền 50

b. Cột thứ nhất: 44 - 18 = 26, điền 26

Cột thứ hai: 27 + 36 = 63, điền 63

Cột thứ ba: 64 - 34 = 30, điền 30

Cột thứ tư: 90 - 38 = 52, điền 52.

Bài 4. Can bé đựng được 14l dầu, can to đựng được nhiều hơn can bé 8l. Hỏi can to đựng được bao nhiêu lít dầu?

Bài giải

Số lít dầu đựng trong can to là:

14 + 8 = 22 (l)

Đáp số: 22 l dầu

Bài 5. Hãy vẽ một đoạn thẳng dài 5cm. Kéo dài đoạn thẳng đó để được một đoạn thẳng dài 1dm.

Bài giải

0