12/01/2018, 14:58

Bài 1, 2, 3, 4 trang 90 sgk toán 2

Bài 1, 2, 3, 4 trang 90 sgk toán 2 Bài 1. Đặt tính rồi tính; Bài 2. Tính; Bài 3. Năm nay ông 70 tuổi, bố kém ông 32 tuổi; Bài 4. Viết số thích hợp vào chỗ trống; ...

Bài 1, 2, 3, 4 trang 90 sgk toán 2

Bài 1. Đặt tính rồi tính; Bài 2. Tính; Bài 3. Năm nay ông 70 tuổi, bố kém ông 32 tuổi; Bài 4. Viết số thích hợp vào chỗ trống;

Bài 1. Đặt tính rồi tính:

a) 38 + 27;               54 + 29;                 67 + 5

b) 61 - 28;               70 - 32;                   83 - 8

Bài giải

Bài 2. Tính:

12 + 8 + 6 =                          25 + 15 - 30 =

36 + 19 - 19 =                       51 - 19 + 18 =

Bài giải

12 + 8 + 6 = 26                         25 + 15 - 30 = 10

36 + 19 - 19 = 36                      51 - 19 + 18 = 50

Bài 3. Năm nay ông 70 tuổi, bố kém ông 32 tuổi. Hỏi năm nay bố bao nhiêu tuổi?

Bài giải

Năm nay tuổi bố là:

70 - 32 = 38 ( tuổi )

Đáp số: 38 tuổi

Bài 4. Viết số thích hợp vào chỗ trống:

a) 75 + 18 = 18 + ...                                  b) 37 + 26 = ... + 37

c) 44 + ... = 36 + 44;                                 d) ... + 9 = 9 + 65

Bài giải

a) 75 + 18 = 18 + 75                                  b) 37 + 26 = 26 + 37

c) 44 + 36 = 36 + 44;                                 d) 65 + 9 = 9 + 65

0