12/01/2018, 14:57

Bài 1,2,3 trang 50 SGK Sinh 11

Bài 1,2,3 trang 50 SGK Sinh 11 Câu 1: Tại sao nói quang hợp quyết định năng suất của thực vật ? Vì sao ? Câu 2: Phân biệt năng suất sinh học với năng suất kinh tế? Câu 3: Nêu các biện pháp tăng năng suất cây trồng thông qua sự điều khiển của quang hợp? ...

Bài 1,2,3 trang 50 SGK Sinh 11

Câu 1: Tại sao nói quang hợp quyết định năng suất của thực vật ? Vì sao ? Câu 2: Phân biệt năng suất sinh học với năng suất kinh tế? Câu 3: Nêu các biện pháp tăng năng suất cây trồng thông qua sự điều khiển của quang hợp?

Câu 1: Tại sao nói quang hợp quyết định năng suất của thực vật ? Vì sao ?

Trả lời:

Vì 90 - 95% tổng sản lượng chất hữu cơ trong cây là sản phẩm của quang hợp.


Câu 2: Phân biệt năng suất sinh học với năng suất kinh tế?

Trả lời:

Năng suất sinh học là tổng lượng chất khô lích lũy được trong 1 ngày trên 1 hecta gieo trồng trong suối thời gian sinh ưưởng.

Năng suấi kinh tế chỉ là một phần của năng suất sinh học chứa trong các cơ quan có giá trị kinh tế như hạt, củ. quả. lá... tùy vào mục đích đối với từng loại cây trồng.

Câu 3: Nêu các biện pháp tăng năng suất cây trồng thông qua  sự điều khiển của quang hợp?

Trả lời:

Cung cấp nước, phân bón hợp lí, tuyển chọn giống cây có cường độ quang hợp cao.

0