13/01/2018, 08:51

Để không xảy ra pha suy vong của quần thể vi khuẩn thì phải làm gì - trang 101

Để không xảy ra pha suy vong của quần thể vi khuẩn thì phải làm gì - trang 101 Để không xảy ra pha suy vong, người ta cần bổ sung liên tục chất dinh dưỡng. ...

Để không xảy ra pha suy vong của quần thể vi khuẩn thì phải làm gì - trang 101

Để không xảy ra pha suy vong, người ta cần bổ sung liên tục chất dinh dưỡng.

Để không xảy ra pha suy vong của quần thể vi khuẩn thì phải làm gì?

Trả lời

Để không xảy ra pha suy vong, người ta cần bổ sung liên tục chất dinh dưỡng vào và đồng thời lấy ra 1 lượng dịch nuôi cấy tương đương.

soanbailop6.com

0