25/04/2018, 18:25

Bài 5 trang 154 Sách Bài Tập (SBT) Sinh học 10: So sánh sự phân chia tế bào chất ở động vật và tế bào thực...

Bài 5 trang 154 Sách Bài Tập (SBT) Sinh học 10: So sánh sự phân chia tế bào chất ở động vật và tế bào thực vật. So sánh sự phân chia tế bào chất ở động vật và tế bào thực vật. Hướng dẫn: Các tế bào động vật phân chia tế bào chất bằng cách thắt màng tế bào ở vị trí mặt phẳng xích đạo, còn ...

Bài 5 trang 154 Sách Bài Tập (SBT) Sinh học 10: So sánh sự phân chia tế bào chất ở động vật và tế bào thực vật.

So sánh sự phân chia tế bào chất ở động vật và tế bào thực vật.
Hướng dẫn:

Các tế bào động vật phân chia tế bào chất bằng cách thắt màng tế bào ở vị trí mặt phẳng xích đạo, còn tế bào thực vật lại tạo thành tế bào ở mặt phẳng xích đạo.

0