11/01/2018, 10:08

Bài 17 trang 109 sgk Toán 9 - tập 1

Bài 17 trang 109 sgk Toán 9 - tập 1 Vì d< R nên đường thẳng cắt đường tròn. Vì đường thẳng tiếp xúc với đường tròn nên d=R=6cm. ...

Bài 17 trang 109 sgk Toán 9 - tập 1

Vì d< R nên đường thẳng cắt đường tròn. Vì đường thẳng tiếp xúc với đường tròn nên d=R=6cm.

Bài 17. Điền vào các chỗ trống (...) trong bảng sau (R là bán kính của đường tròn, d là khoảng cách từ tâm đến đường thẳng) :

R

d

Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn

5cm

6cm

4cm

3cm

7cm

Tiếp xúc nhau

Giải:

R

d

Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn

5cm

6cm

4cm

3cm

6cm

7cm

Vì (d<R) nên đường thẳng cắt đường tròn.

Tiếp xúc nhau

Vì (d>R) nên đường thẳng và đường tròn không giao nhau.

soanbailop6.com

0