13/01/2018, 08:32

Bài 12 trang 81 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao

Bài 12 trang 81 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao Xét mệnh đề: ”Với các số thực x, a, b, nếu 0<a<b, thì ”. Với điều kiện nào sau đây của x thì mệnh đề đó là đúng? ...

Bài 12 trang 81 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao

Xét mệnh đề: ”Với các số thực x, a, b, nếu 0<a<b, thì ”. Với điều kiện nào sau đây của x thì mệnh đề đó là đúng?

Bài 12. Xét mệnh đề: ”Với các số thực x, a, b, nếu 0<a<b, thì ({a^x} < {b^x})”. Với điều kiện nào sau đây của x thì mệnh đề đó là đúng?

(A) x bất kì

(B) x > 0

(C) x < 0

Giải

x >0. Chọn (B)

soanbailop6.com

0