Viết lại câu sao cho nghĩa không đổi:

1.Go Green has encouraged the residents to reduce and recylce rubbish for many years.(It's many year)

-->

2.Starting a community garden project is a must for the sake of the neighborhood.(It)

-->

Bài liên quan

Dương Bảo Hương

0 chủ đề

0 bài viết

0