Viết chương trình nhập vào độ dài 3 cạnh a, b, c của một tam giác. Tính chu vi và diện tích của tam giác theo công thức: Chu vi CV = a+b+c Diện tích S = sqrt(p*(p-a)*(p-b)*(p-c)) Trong đó: p=CV/2 In các kết quả lên màn hình

Viết chương trình nhập vào độ dài 3 cạnh a, b, c của một tam giác. Tính chu vi và diện tích của tam giác theo công thức:

Chu vi CV = a+b+c

Diện tích S = sqrt(p*(p-a)*(p-b)*(p-c))

Trong đó: p=CV/2

In các kết quả lên màn hình

Bài liên quan

Bành Quang Vinh

0 chủ đề

0 bài viết

0