Hoạt động của Buyi ANh

  • Buyi ANh đã đăng 1 câu hỏi
    đây

    cho mik hỏi trong quá trình cấy truyền phôi bò bước nào quyết định tạo ra nhiều bò con? Hãy Nêu cách thực hiện? ý nghĩa của bước đó?

    Xem thêm Bình luận 10:47 ngày 23/10/2021
Thông tin liên hệ