Tide over nghĩa là gì?

Tide over được dùng để chỉ việc để giúp người khác làm việc hoặc hoạt động bình thường trong thời kỳ khó khăn. Ví dụ: I will tide you over (Tôi sẽ giúp bạn vướt qua mọi chuyện) We have to tide you over difficulties . (Chúng tôi phải giúp bạn vượt qua khó khăn). I can tide ...

Tide over được dùng để chỉ việc để giúp người khác làm việc hoặc hoạt động bình thường trong thời kỳ khó khăn.

Ví dụ:

  • I will tide you over (Tôi sẽ giúp bạn vướt qua mọi chuyện)
  • We have to tide you over difficulties. (Chúng tôi phải giúp bạn vượt qua khó khăn).
  • I can tide you over but I know it’s very difficult. (Tôi có thể giúp bạn vượt qua khó khăn mặc dù tôi biết nó rất khó khăn).
  • The mountain is very high but we believe we can tide over. (Ngọn núi rất co nhưng chúng tôi tin rằng chúng tôi có thể vượt qua).
  • This is the difficult previod of time of my family but my father is trying to tide over. (Đây là khoảng thời gian khó khăn của gia đình tôi nhưng cha tôi đang cố gắng vượt qua).
0