12/01/2018, 15:12

Ôn tập cuối học kì I - Tiết 5 trang 150 SGK Tiếng Việt 3 tập 1

Ôn tập cuối học kì I - Tiết 5 trang 150 SGK Tiếng Việt 3 tập 1 1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng. 2. Em bị mất thẻ đọc sách. Hãy viết 1 lá đơn xin thư viện trường cấp thẻ khác. ...

Ôn tập cuối học kì I - Tiết 5 trang 150 SGK Tiếng Việt 3 tập 1

1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng. 2. Em bị mất thẻ đọc sách. Hãy viết 1 lá đơn xin thư viện trường cấp thẻ khác.

Câu 1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng.

Câu 2. Em bị mất thẻ đọc sách. Hãy viết 1 lá đơn xin thư viện trường cấp thẻ khác.
                                                                     Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10-12-20...

ĐƠN XIN CẤP LẠI THẺ ĐỌC SÁCH

Kính gửi Thư viện Trường Tiểu học P.4 Quận 5

Em là Nguyễn Bích Thủy, học sinh lớp 3B
Em đã làm mất thẻ thư viện nên em làm đơn này xin Thư viện nhà trường cấp lại thẻ năm học 20... — 20... cho em để có thể tiếp tục mượn sách đọc.
                                                                        Em xin trân trọng cảm ơn.
                                                                                  Người làm đơn

                                                                               Nguyễn Bích Thủy

soanbailop6.com

0