24/02/2018, 12:38

Nêu các điểm khác biệt về cấu trúc giữa tế bào nhân sơ và nhân thực.

Điểm khác biệt về cấu trúc giữa tế bào nhân sơ và tế bào nhân thực là: * Nhân: – Tế bào nhân sơ nhân chưa phân hóa, chưa có màng nhân. – Tế bào nhân thực đã có màng nhân và nhân đã phân hóa. * Bào quan: ...

Điểm khác biệt về cấu trúc giữa tế bào nhân sơ và tế bào nhân thực là:

* Nhân:

– Tế bào nhân sơ nhân chưa phân hóa, chưa có màng nhân.

– Tế bào nhân thực đã có màng nhân và nhân đã phân hóa.

* Bào quan:

– Tế bào nhân sơ chưa có bào quan.

– Tế bào nhân thực đã có nhiều bào quan.

Từ khóa tìm kiếm nhiều:

0