11/01/2018, 13:47

Lý thuyêt phương trình đường Elip

Lý thuyêt phương trình đường Elip Định nghĩa đường elip: ...

Lý thuyêt phương trình đường Elip

Định nghĩa đường elip:

  1. Định nghĩa đường elip

Định nghĩa : Trong mặt phẳng, cho hai điểm cố định (F_1) và (F_2)

Elip là tập hợp các điểm (M) sao cho tổng (F_1M +F_2M = 2a) không đổi

Các điểm (F_1) và (F_2)  gọi là tiêu điểm của elip

Khoảng cách (F_1.F_2= 2c) gọi là tiêu cự của elip

2. Phương trình chính tắc của elip

Cho elip có tiêu điểm (F_1) và (F_2)  chọn hệ trục tọa độ (Oxy) sao cho (F_1(-c ; 0)) và (F_2(c ; 0)). Khi đó người ta chứng minh được

(M(x ; y) in) elip  (Rightarrowfrac{x^{2}}{a^{2}}) + (frac{y^{2}}{b^{2}} = 1) (1)

trong đó:   (b^2= a^2– c^2)

Phương trình (1) gọi là phương trình chính tắc của elip

3. Hình dạng của elip

Xét elip ((E)) có phương trình (1):

a) Nếu điểm (M(x; y)) thuộc ((E)) thì các điểm  (M_1(-x ; y) M_2(x ;- y))  và (M_3(-x ; -y)) cũng thuộc ((E)).

Vậy ((E)) có các trục đối xứng là (Ox, Oy) và có tâm đối xứng là gốc (O).

b) Thay (y = 0)  vào (1) ta có (x = ±a) suy ra ((E)) cắt (Ox) tại hai điểm (A_1(-a ; 0) A_2(a ;0)).

Tương tự thay (x = 0) vào (1) ta được (y =  ±b), vậy ((E)) cắt (Oy) tại hai điểm ( B_1(0 ; -b) B_2(0 ;b)).

Các điểm  (A_1, A_2, B_1, B_2) gọi là các đỉnh của elip

Đoạn thẳng  (A_1A_2)  gọi là trục lớn, đoạn thẳng  (B_1,B_2)  gọi là trục nhỏ của elip

0