12/01/2018, 17:05

Lesson 2 - Unit 20 trang 66,67 SGK Tiếng Anh lớp 3

Lesson 2 - Unit 20 trang 66,67 SGK Tiếng Anh lớp 3 Bài 2. Point and say. (Chỉ và nói).a) Is Ha Long Bay near Hue? Vịnh Hạ Long gần Huế phải không? No, it isn't. It's far from Hue. Không, không gần. Nó cách xa Huế. b) Is Da Nang near Hue? Đà Nẵng gần Huế phải không ? Yes, it is.Vâng, đúng rồi! ...

Lesson 2 - Unit 20 trang 66,67 SGK Tiếng Anh lớp 3

Bài 2. Point and say. (Chỉ và nói).a) Is Ha Long Bay near Hue? Vịnh Hạ Long gần Huế phải không? No, it isn't. It's far from Hue. Không, không gần. Nó cách xa Huế. b) Is Da Nang near Hue? Đà Nẵng gần Huế phải không ? Yes, it is.Vâng, đúng rồi!

LESSON 2 (Bài học 2)

Bài 1. Look, listen and repeat. (Nhìn, nghe và lặp lại).

Click tại đây để nghe:

a)   Look This is a photo of Hai Duong.

Nhìn này. Đây là tấm hình chụp Hải Dương.

Is Hai Duong near Ha Noi?

Hải Dương gần Hà Nội phải không?

Yes, it is. Vâng, đúng rồi!

b)  And this is a photo of Ha Long Bay.

Và đây là tấm hình chụp Vịnh Hạ Long.

Is Ha Long Bay near Ha Noi?

Vịnh Hạ Long gần Hà Nội phải không?

No, it ¡sn't. It's far from Ha Noi.

Không, không gần. Nó cách xa Hà Nội.

Bài 2.  Point and say. (Chỉ và nói).

Click tại đây để nghe:

a)   Is Ha Long Bay near Hue?

Vịnh Hạ Long gần Huế phải không?

No, it isn't. It's far from Hue.

Không, không gần. Nó cách xa Huế.

b)   Is Da Nang near Hue?

Đà Nẵng gần Huế phải không ?

Yes, it is.

Vâng, đúng rồi!

c)  Is Ho Chi Minh City near Hue?

Thành phố Hồ Chí Minh gần Huế phải không? No, it isn't. It's far from Hue.

Không, không gần. Nó cách xa Huế.

d)   Is Quang Tri near Hue?

Quảng Trị gần Huế phải không?

Yes, it is.

Vâng, đúng rồi.

Bài 3.  Let’s talk. (Chúng ta cùng nói).

a)   Is Dong Nai near Ho Chi Minh City?

Đồng Nai gần Thành phố Hồ Chí Minh phải không?

Yes, it is.

Vâng. đúng rồi!

b)   Is Hue near Ho Chi Minh City?

Huế gần Thành phố Hồ Chí Minh phải không?

No, it isn't. It's far from Ho Chi Minh City.

Không, không gần. Nó cách xa Thành phố Hồ Chí Minh

c)   Is Can Tho near Ho Chi Minh City?

Cần Thơ gần Thành phố Hồ Chí Minh phải không?

No, it isn't. It's far from Ho Chi Minh City.

Không, không gần. Nó cách xa Thành phố Hồ Chí Minh

Bài 4.  Listen and number. (Nghe và điền số).

Click tại đây để nghe:

a 4 b 2 c 1 d 3

Audio script

1. Linda: Is this Ha Noi?

Nam: Yes, it is.

Linda; It's beautiful!

2. Linda: Where is Can Tho, Nam?

Nam: It's in south Viet Nam.

3. Mai: Look! This Is Hue.

Tony: Where is it, Mai?

Mai: It's in central Viet Nam. It's far from here.

4. Mai: Here is Ha Long Bay.

Tony: Is Ha Long Bay near Hai Phong?

Mai: Yes, it is

Bài 5. Read and complete. (Đọc và hoàn thành câu).

(1) name (2) near (3) theatre (4) far

Xin chào! Tên mình là Nam. Bây giờ mình ở Hà Nội. Mình đang ở tại Nhà hát Múa rối nước Thăng Long. Nó gần hồ Hoàn Kiếm. Đền Ngọc Sơn gần nhà hát. Bảo tàng thì không gân nhà hát. Nó cách xa nhà hát.

Bài 6. Let’s play. (Chúng ta cùng chơi).

Card game (Trò chơi thẻ)

Đây là một loại trò chơi giúp luyện trí nhớ. Trò chơi này được thực hiện như sau: Học sinh tìm hai thẻ giống nhau (cùng một thành phố) và nói với cả lớp về tên của thành phố đó và nó nằm ở đâu trên đất nước Việt NamVí dụ: This is Ho Chi Minh City.

Đây là Thành phố Hồ Chí Minh It's in south Viet Nam.

Nó ở miền Nam Việt Nam.

0