12/01/2018, 17:04

Lesson 3 - Unit 19 trang 62,63 SGK Tiếng Anh lớp 3

Lesson 3 - Unit 19 trang 62,63 SGK Tiếng Anh lớp 3 Bài 3. Let’s chant. (Chúng ta cùng ca hát).Where are you?Where are you? In the park. In the park.What's the weather like? It's sunny. It's sunny.What are you doing? I'm cycling. I'm cycling.What are your friends doing? They're skating. ...

Lesson 3 - Unit 19 trang 62,63 SGK Tiếng Anh lớp 3

Bài 3. Let’s chant. (Chúng ta cùng ca hát).Where are you?Where are you? In the park. In the park.What's the weather like? It's sunny. It's sunny.What are you doing? I'm cycling. I'm cycling.What are your friends doing? They're skating. They're skating.

LESSON 3 (Bài học 3)

Bài 1. Listen and repeat. (Nghe và lặp lại).

Click tại đây để nghe:

ai rainy It's rainy today,

a-e skate  often skate in the park.

Bài 2. Listen and write. (Nghe và viết).

Click tại đây để nghe:

1.  rainy     2. skate

Audio script

1. i like rainy days.

2My sister and I skate in the playground.

Bài 3.  Let’s chant. (Chúng ta cùng ca hát).

Click tại đây để nghe:

Where are you?

Where are you? In the park. In the park.

What's the weather like? It's sunny. It's sunny.

What are you doing? I'm cycling. I'm cycling.

What are your friends doing? They're skating. They're skating.

What are your friends doing? They're skipping. They're skipping.

Bạn ở đâu?

Bạn ở đâu? Trong công viên. Trong công viên. Thời tiết thế nào?

Trời nắng. Trời nắng.

Bạn đang làm gì?

Mình đang đạp xe đạp. Mình đang đạp xe đạp.

Các bạn của bạn đang làm gì?

Họ đang trượt pa-tanh. Họ đang trượt pa-tanh.

Các bạn của bạn đang làm gì?

Họ đang nhảy dây. Họ đang nhảy dây.

Bài 4.  Read and match. (Đọc và nối).

1 - c Where are you? - I'm in the park with my friends.

2  - d What are you doing? - We're skating.

3 - b What's the weather like? - It's sunny and windy.

4  - e What is Nam doing? - He's cycling

5  - a What is Mai doing? - She's skipping.

Bài 5. Read and complete. (Đọc và hoàn thành câu).

(1) weather (2) park (3) flying (4) playing (5) skating

   Hôm nay thời tiết đẹp. Trời nắng và có gió. Chúng mình ở trong công viên. Mai và Linda đang thả diều Nam, Phong và Tony đang chơi đá bóng. Peter và Quân đang trượt pa-tanh. Chúng mình rất vui trong công viên.

Bài 6. Project. (Đề án/Dự án).

Vẽ và tô màu các biểu tượng thời tiết về thời tiết ngày mai ở tại nơi em ở. Đưa cho bạn ở lớp xern.

soanbailop6.com

0