GIÚP MÌNH VỚI

ẢO THẬT ĐẤY

GIÚP MÌNH VỚI NHA

pHqghUme viết 20:20 ngày 28/03/2022
555
pHqghUme viết 20:20 ngày 28/03/2022
555
pHqghUme viết 20:20 ngày 28/03/2022
555
pHqghUme viết 20:20 ngày 28/03/2022
555
pHqghUme viết 20:20 ngày 28/03/2022
555
pHqghUme viết 20:20 ngày 28/03/2022
1k3LidoLO
pHqghUme viết 20:20 ngày 28/03/2022
555
pHqghUme viết 20:20 ngày 28/03/2022
555
pHqghUme viết 20:20 ngày 28/03/2022
555
pHqghUme viết 20:20 ngày 28/03/2022
555
pHqghUme viết 20:20 ngày 28/03/2022
555
pHqghUme viết 20:20 ngày 28/03/2022
555
pHqghUme viết 20:20 ngày 28/03/2022
555
pHqghUme viết 20:20 ngày 28/03/2022
-1 OR 2+464-464-1=0+0+0+1 --
pHqghUme viết 20:20 ngày 28/03/2022
-1 OR 2+24-24-1=0+0+0+1
pHqghUme viết 20:20 ngày 28/03/2022
-1' OR 2+132-132-1=0+0+0+1 --
pHqghUme viết 20:20 ngày 28/03/2022
-1' OR 2+76-76-1=0+0+0+1 or 'jt375o0D'='
pHqghUme viết 20:20 ngày 28/03/2022
-1" OR 2+560-560-1=0+0+0+1 --
pHqghUme viết 20:20 ngày 28/03/2022
if(now()=sysdate(),sleep(15),0)
pHqghUme viết 20:20 ngày 28/03/2022
0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z
0