14/11/2021, 16:07

Giúp mình với các bạn ơi

Ôn tập

Câu 5: Từ đoạn trích thuộc phần Đọc - hiểu, anh/chị hãy viết một đoạn văn (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ về ý kiến: "từ chối ỷ lại vào người khác là một thử nghiệm lớn đối với năng lực bản thân".

0