13/01/2018, 10:45

Giải Toán lớp 10 Bài 1: Mệnh đề

Giải Toán lớp 10 Bài 1: Mệnh đề Bài 1 (trang 9 SGK Đại số 10): Lời giải: Bài 2 (trang 9 SGK Đại số 10): Lời giải: Bài 3 (trang 9 SGK Đại số 10): Cho các mệnh đề kéo theo: Nếu a và b cùng chia hết cho c thì a + b ...

Giải Toán lớp 10 Bài 1: Mệnh đề


Bài 1 (trang 9 SGK Đại số 10):

Lời giải:

Bài 2 (trang 9 SGK Đại số 10):

Lời giải:

Bài 3 (trang 9 SGK Đại số 10):

Cho các mệnh đề kéo theo:

Nếu a và b cùng chia hết cho c thì a + b chia hết cho c (a, b, c là những số nguyên và c ≠ 0).

Các số nguyên tố có tận cùng bằng 0 đều chia hết cho 5.

Một tam giác cân có hai đường trung tuyến bằng nhau.

Hai tam giác bằng nhau có diện tích bằng nhau.

a. Hãy phát biểu mệnh đề đảo của mỗi mệnh đề trên.

b. Hãy phát biểu mỗi mệnh đề trên, bằng cách sử dụng khái nieemh "điều kiện đủ".

c. Phát biểu mỗi mệnh đề trên, bằng cách sử dụng khái niệm "điều kiện cần".

Lời giải:

a. + Nếu a + b chia hết cho c thì a và b chia hết cho c.

+ Số chia hết cho 5 thì tận cùng bằng 0.

+ Tam giác có hai trung tuyến bằng nhau thì tam giác đó cân.

+ Hai tam giác có diện tích bằng nhau thì bằng nhau.

b. + a và b chia hết cho c là điều kiện đủ để a + b chia hết cho c.

+ Một số tận cùng bằng 0 là điều kiện đủ để số đó chia hết cho 5.

+ Điều kiện đủ để một tam giác là cân là có hai đường trung tuyến bằng nhau.

+ Hai tam giác bằng nhau là điều kiện đủ để chúng có diện tích bằng nhau.

c. + Điều kiện cần để a và b chia hết cho c là a + b chia hết cho c.

+ Điều kiện cần để một số nguyên tố chia hết cho 5 là số đó có tận cùng bằng 0.

+ Điều kiện cần để tam giác có hai trung tuyến bằng nhau là tam giác đó cân.

+ Có diện tích bằng nhau là điều kiện cần để hai tam giác bằng nhau.

Bài 4 (trang 9 SGK Đại số 10):

Phát biểu mỗi mệnh đề sau, bằng cách sử dụng khái niệm "điều kiện cần và đủ".

a. Một số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho 9 và ngược lại.

b. Một hình bình hành có các đường chéo vuông góc là một hình thoi và ngược lại.

c. Phương trình bậc hai có hai nghiệm phân biệt khi và chỉ khi biệt thức của nó dương.

Lời giải:

a. Điều kiện cần và đủ để một số chia hết cho 9 là tổng các chữ số của nó chia hết cho 9.

b. Để một tứ giác là hình thoi, điều kiện cần và đủ là tứ giác ấy là hình bình hành có hai đường chéo vuông góc.

c. Để phương trình bậc hai có nghiệm phân biệt, điều kiện cần và đủ là biệt thức của nó dương.

Bài 5 (trang 10 SGK Đại số 10):

Lời giải:

Bài 6 (trang 10 SGK Đại số 10):

Lời giải:

Bài 7 (trang 10 SGK Đại số 10):

Lời giải:

Từ khóa tìm kiếm:

 • bài giải mệnh đề
 • giải bài tập Mệnh đề
 • toán 10 đại số tập 1 1 bài 1 khái niệm

Bài viết liên quan

 • Giải Toán lớp 2 bài Phép nhân
 • Giải Toán lớp 1 bài Luyện tập chung trang 90
 • Giải Toán lớp 1 bài Luyện tập trang 113
 • Giải Toán lớp 2 bài Luyện tập chung trang 106 SGK Toán lớp 2
 • Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 54
 • Giải Toán lớp 3 bài Bảng nhân 9
 • Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 64
 • Giải Toán lớp 3 bài Bảng chia 9
0