13/01/2018, 10:03

Giải Hóa lớp 8 bài 11: Bài luyện tập 2

Giải Hóa lớp 8 bài 11: Bài luyện tập 2 Bài 1: Hãy tính hóa trị của đồng Cu, photpho P, silic Si, và sắt Fe trong các công thức hóa học sau: Cu(OH) 2 , PCl 5 , SiO 2 , Fe(NO 3) 3 . Biết các nhóm (OH), (NO 3 ), Cl đều hóa trị I. Lời giải: Cu(OH) 2 1 ...

Giải Hóa lớp 8 bài 11: Bài luyện tập 2


Bài 1:

Hãy tính hóa trị của đồng Cu, photpho P, silic Si, và sắt Fe trong các công thức hóa học sau: Cu(OH)2, PCl5, SiO2, Fe(NO3)3.

Biết các nhóm (OH), (NO3), Cl đều hóa trị I.

Lời giải:

Cu(OH)2 1 x x = I x 2 => x = II.

PCl5 1 x y = I x 5 => x = V.

SiO2 1 x z = II x 2 => z = VI.

Fe(NO3)3 1 x t = I x 3 => t = III.

Bài 2:

Cho biết công thức hóa học của hợp chất của nguyên tố X với O và hợp chất của nguyên tố Y với H như sau (X, Y là những nguyên tố nào đó): XO, YH3.

Hãy chọn công thức hóa học nào là đúng cho hợp chất của X với Y trong số các công thức sau đây:

A. XY3.

B. X3Y.

C. X2Y3.

D. X3Y2.

E. XY.

Lời giải:

Theo công thức hóa học biết được X hóa trị II, Y hóa trị III.

Công thức hóa học đúng là X3Y2.

Đáp án D.

Bài 3:

Theo hóa trị của sắt trong hợp chất có công thức hóa học là Fe2O3 hãy chọn công thức hóa học đúng trong số các công thức hợp chất có phân tử Fe liên kết với (SO4) hóa trị (II) sau:

A. FeSO4.

B. Fe2SO4.

C. Fe2(SO4)2.

D. Fe2(SO4)3.

E. Fe3(SO4)2.

Lời giải:

Trong công thức Fe2O3 Fe có hóa trị III.

Công thức D là đúng.

Bài 4:

Lập công thức hóa học và tính phân tử khối của hợp chất có phần tử gồm K(I), bari Ba(II), Al(III) lần lượt liên kết với:

a) Cl.

b) Nhóm (SO4).

Lời giải:

a) KCl = 39 + 35,5 = 74,5.

BaCl2 = 137 + 2 x 35,5 = 208.

AlCl3 = 27 + 35,5.3 = 133,5.

b) K2SO4 = 2.39 + 98 = 175.

BaSO4 = 137 + 32 + 4.16 = 233.

Al2(SO4)3 = 2.37 + 3.(32 + 16.4) = 342.

Từ khóa tìm kiếm:

  • giải hoá học 8 bài 11 bài luyện tập 2 trang 35

Bài viết liên quan

  • Giải Hóa lớp 10 bài 15: Hóa trị và số oxi hóa
  • Giải Hóa lớp 8 bài 21: Tính theo công thức hóa học
  • Giải Hóa lớp 10 bài 28: Bài thực hành số 3: Tính chất hóa học của brom và iot
  • Giải Hóa lớp 12 bài 38: Luyện tập: Tính chất hóa học của crom, đồng và hợp chất của chúng
  • Giải Hóa lớp 12 bài 24: Thực hành: Tính chất điều chế kim loại, sự ăn mòn kim loại
  • Giải Hóa lớp 12 bài 37: Luyện tập: Tính chất hóa học của sắt và hợp chất của sắt
  • Giải Hóa lớp 9 bài 14: Thực hành: Tính chất hóa học của bazơ và muối
  • Giải Hóa lớp 10 bài 35: Bài thực hành số 5. Tính chất các hợp chất của lưu huỳnh
0