Cho một lược đồ quan hệ R = (U, F), U = ABCDEGH, F = {BA → C; DEG → B; A → D; A → HE; AC → GH} a. Hãy xác định 1 khóa của lược đồ (liệt kê chi tiết các bước thực hiện) b. Lược đồ R thỏa mãn dạng chuẩn cao nhất nào? Vì sao? c. Kiểm tra phép tách  = {ABDE,

các bạn giúp mình với ạ

 

Bài liên quan

trần văn quang

0 chủ đề

0 bài viết

0