13/01/2018, 08:15

Bọ gậy muỗi vằn thường sống ở đâu ?

Bọ gậy muỗi vằn thường sống ở đâu ? ...

Bọ gậy muỗi vằn thường sống ở đâu ?

a) Ao tù, nước đọng. 

b) Các chum, vại, 

Trả lời:

Chọn b: các chum, vại

0