13/01/2018, 08:15

Câu 3 trang 13 SGK Tin học 8

Câu 3 trang 13 SGK Tin học 8 Trong các tên sau đây tên nào là tên hợp lệ trong Pascal? ...

Câu 3 trang 13 SGK Tin học 8

Trong các tên sau đây tên nào là tên hợp lệ trong Pascal?

Trong các tên sau đây tên nào là tên hợp lệ trong Pascal?

 A) a                                                  B) Tamgiac    

C) 8a                                                 D) Tam giac

E) beginprogram                           F) end

G) b1                                                 H) abc 

Trả lời:

Các tên hợp lệ: A. a, B. Tamgiac, E. beginprogram, G. b1, H. abc.

Tên không hợp lệ: C. 8a (bắt đầu bằng số), D. Tam giac (có dấu cách), F. end (trùng với từ khóa). 

0