13/01/2018, 08:15

Câu 2 trang 13 SGK Tin học lớp 8

Câu 2 trang 13 SGK Tin học lớp 8 Cho biết sự khác nhau giữa từ khóa và tên . Cho biết cách đặt tên trong chương trình ? ...

Câu 2 trang 13 SGK Tin học lớp 8

Cho biết sự khác nhau giữa từ khóa và tên . Cho biết cách đặt tên trong chương trình ?

Cho biết sự khác nhau giữa từ khóa và tên . Cho biết cách đặt tên trong chương trình ?

Trả lời:

- Từ khóa do ngôn ngữ lập trình quy định.

- Tên do con người đặt dùng để phân biệt các đại lượng khác nhau trong chương trình.

Cách đặt tên trong chương trình : 

+ Tên khác nhau tương ứng với những đại lượng khác nhau.

+ Tên không được trùng với từ khóa

+ Tên không được bắt đầu bằng chữ số và không được chứa kí tự trống

+ Tên phải ngắn gọn, dễ nhớ và dễ hiểu

0