Thông tin liên hệ
Bài viết của Tadiha

Hội thánh truyền giáo Phục Hưng là đạo gì?

Hội thánh truyền giáo Phục Hưng là nhóm Tin lành tư gia, có 29 thành viên thường xuyên. Giáo phái Hội thánh truyền giáo Phục Hưng mà báo chí nêu là một điểm nhóm Tin lành tư gia, hoạt động tôn giáo độc lập với các tổ chức Tin lành khác; phạm vi và địa bàn hoạt động chỉ diễn ra tại địa điểm sinh hoạt ...

Tác giả: Tadiha viết 10:47 ngày 01/06/2021 chỉnh sửa
1