11/01/2018, 13:53

Bài 5 - Trang 6 - Phần Số Học - SGK Toán 6 Tập 2

Bài 5 - Trang 6 - Phần Số Học - SGK Toán 6 Tập 2 Dùng cả hai số 5 và 7 để viết thành phân số, mỗi số chỉ được viết một lần. Cũng hỏi như vậy với hai số 0 và -2. ...

Bài 5 - Trang 6 - Phần Số Học - SGK Toán 6 Tập 2

Dùng cả hai số 5 và 7 để viết thành phân số, mỗi số chỉ được viết một lần. Cũng hỏi như vậy với hai số 0 và -2.

5. Dùng cả hai số 5 và 7 để viết thành phân số, mỗi số chỉ được viết một lần. Cũng hỏi như vậy với hai số 0 và  -2.

Giải.

  (frac{5}{7})  và (frac{7}{5})   ;                               (frac{0}{2})  .      

0