11/01/2018, 13:22

Bài 18 trang 73 sgk toán 6 tập 1

Bài 18 trang 73 sgk toán 6 tập 1 Số nguyên a lớn hơn 2. Số a có chắc chắn là số nguyên dương không ? ...

Bài 18 trang 73 sgk toán 6 tập 1

Số nguyên a lớn hơn 2. Số a có chắc chắn là số nguyên dương không ?

18. a) Số nguyên a lớn hơn 2. Số a có chắc chắn là số nguyên dương không ?

b) Số nguyên b nhỏ hơn 3. Số b có chắc chắn là số nguyên âm không ?

c) Số nguyên c lớn hơn -1. Số c có chắc chắn là số nguyên dương không ?

d) Số nguyên d nhỏ hơn -5. Số d có chắc chắn là số nguyên âm không ?

Bài giải:

a) Có

b) Không. Chẳng hạn, b = 2, ta có 2 < 3 nhưng 2 không phải là số nguyên âm.

c) Không. Chẳng hạn c = 0.

d) Có.

0