11/01/2018, 13:28

Bài 18 trang 114 - Sách giáo khoa toán 7 tập 1

Bài 18 trang 114 - Sách giáo khoa toán 7 tập 1 Bài 18. Xét bài toán... ...

Bài 18 trang 114 - Sách giáo khoa toán 7 tập 1

Bài 18. Xét bài toán...

Bài 18. Xét bài toán: "(Delta AMB) và (Delta ANB) có (MA=MB, NA=NB) (h.71). Chứng minh rằng

(widehat{AMN}=widehat{BMN})."

1) Hãy ghi giả thiết và kết luận của bài toán.

2) Hãy sắp xếp bốn câu sau đây một cách hợp lý để giải bài toán trên :

a) Do đó  (Delta AMN=Delta BMN (c.c.c))

b)

(MN) cạnh chung

(MA=MB) ( Giả thiết)

(NA= NB) ( Giả thiết)

c) Suy ra (widehat{AMN}=widehat{BMN}) (2 góc tương ứng)

d)(Delta AMB) và (Delta ANB) có:

Giải

1)

            

2) sắp xếp theo thư tự.

d,b,a,c.

soanbailop6.com

0