11/01/2018, 12:06

Bài 13 trang 58 sách giáo khoa toán 7

Bài 13 trang 58 sách giáo khoa toán 7 Bài 13. Cho biết x và y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch. Điền số thích hợp vào ô trống trong bảng sau: ...

Bài 13 trang 58 sách giáo khoa toán 7

Bài 13. Cho biết x và y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch. Điền số thích hợp vào ô trống trong bảng sau:

Bài 13. Cho biết (x ) và (y) là hai đại lượng tỉ lệ nghịch. Điền số thích hợp vào ô trống trong bảng sau:

x

0,5

-1,2

4

6

y

3

-2

1,5

Giải

(x ) và (y) là hai đại lượng tỉ lệ nghịch nên giả sử (x,y) liên hệ với nhau theo công thức: (y={aover x})

Từ cột thứ 6 ta tính được hệ số (a) 

(a = 4.1,5 = 6).

Vậy đại lượng (x,y) liên hệ với nhau theo công thức: (y={6over x})

cột thứ nhất ta có (x=0,5) suy ra (y={6over 0,5}=12)

Tương tự ta tính được các số còn lại. Ta được bảng sau:

soanbailop6.com

0