11/01/2018, 12:05

Bài 24 trang 12 sgk toán 8 tập 1

Bài 24 trang 12 sgk toán 8 tập 1 Tính giá trị của biểu thức ...

Bài 24 trang 12 sgk toán 8 tập 1

Tính giá trị của biểu thức

24. Tính giá trị của biểu thức 49x2 – 70x + 25 trong mỗi trường hợp sau:

a) x = 5;                               b) x = (frac{1}{7}).

Bài giải:

49x2 – 70x + 25 = (7x)2 – 2 . 7x . 5 + 52 = (7x – 5)2

a)    Với x = 5: (7 . 5 – 5)2 = (35 – 5)2 = 302 = 900

b)    Với x = (frac{1}{7}): (7 . (frac{1}{7}) – 5)2 = (1 – 5)2 = (-4)2 = 16

   

0