11/01/2018, 12:06

Bài 8 trang 118 sgk toán lớp 8 tập 1

Bài 8 trang 118 sgk toán lớp 8 tập 1 Bài 8 ...

Bài 8 trang 118 sgk toán lớp 8 tập 1

Bài 8

Bài 8. Đo cạnh (đơn vị mm) rồi tính diện tích tam giác vuông dưới đây (h.122):

Hướng dẫn giải:

Đo hai cạnh góc vuông, ta được AB= 30mm, AC= 25mm.

Áp dụng công thức tính diện tích tam giác vuông, ta được:

                       S=  AB. AC = . 30.25

Vậy S= 375mm2

0