11/01/2018, 11:50

Bài 13 trang 48 sgk Toán 9 tập 1

Bài 13 trang 48 sgk Toán 9 tập 1 Với những giá trị nào của m thì mỗi hàm số sau là hàm số bậc nhất ? ...

Bài 13 trang 48 sgk Toán 9 tập 1

Với những giá trị nào của m thì mỗi hàm số sau là hàm số bậc nhất ?

Với những giá trị nào của m thì mỗi hàm số sau là hàm số bậc nhất ?

a) (y=sqrt{5 - m}(x - 1));

b) (y = frac{m + 1}{m - 1}x +3,5))

Giải:

Muốn cho một hàm số là hàm số bậc nhất thì nó phải có dạng y = ax + b, với a ≠ 0. Do đó:

a) Điều kiện để hàm số (y=sqrt{5 - m}(x - 1)) là hàm bậc nhất khi: (sqrt{5 - m}) ≠ 0 hay 5 - m > 0. Suy ra m < 5.

b) Điều kiện để hàm số (y = frac{m + 1}{m - 1}x +3,5)) là hàm bậc nhất khi: (frac{m + 1}{m - 1}) ≠ 0 hay m + 1 ≠ 0, m - 1 ≠ 0. Suy ra m ≠ ± 1.

soanbailop6.com

0