25/04/2018, 18:11

Bài 11 trang 39 SBT Sinh 10: So sánh tế bào động vật và tế bào thực vật...

Bài 11 trang 39 Sách bài tập (SBT) Sinh học 10: So sánh tế bào động vật và tế bào thực vật So sánh tế bào động vật và tế bào thực vật. Hướng dẫn trả lời – Giống nhau + Đều là tế bào nhân thực. + Tế bào đều được cấu tạo bởi 3 thành phần cơ bản là : Màng sinh chất, tế bào chất và ...

Bài 11 trang 39 Sách bài tập (SBT) Sinh học 10: So sánh tế bào động vật và tế bào thực vật

So sánh tế bào động vật và tế bào thực vật.

Hướng dẫn trả lời

–    Giống nhau

+ Đều là tế bào nhân thực.

+ Tế bào đều được cấu tạo bởi 3 thành phần cơ bản là : Màng sinh chất, tế bào chất và nhân.

+ Bào quan gồm ti thể, lưới nội chất, bộ máy Gôngi, vi ống, ribôxôm, lizôxôm.

+ Có sự trao đổi chất nhờ phương thức vận chuyển chủ động, thụ động hoặc xuất – nhập bào.

–    Khác nhau


Tế bào thực vật

Tế bào động vật

Có thành xenlulôzơ bao quanh màng sinh chất

Không có thành xenlulôzơ bao quanh màng sinh chất

Có lục lạp

Không có lục lạp

Chất dự trữ là tinh bột, dầu

Chất dự trữ là glicôzen, mỡ

Thường không có trung tử

Có trung tử

Không bào lớn >

Không bào nhỏ hoặc không có

Trong môi trường nhược trương, thể tích của tế bào tăng nhưng tế bào không bị vỡ ra

Trong môi trường nhược trương, thể tích của tế bào tăng, tế bào có thể bị vỡ ra

0