25/04/2018, 18:20

Bài 1 trang 66 bài tập SBT Sinh 10: a) Vẽ Sơ đồ chu kì tế bào. b) Nêu những diễn biến cơ bản của các pha...

Bài 1 trang 66 Sách bài tập (SBT) Sinh học 10: a) Vẽ Sơ đồ chu kì tế bào. b) Nêu những diễn biến cơ bản của các pha trong kì trung gian. a) Vẽ Sơ đồ chu kì tế bào. b) Nêu những diễn biến cơ bản của các pha trong kì trung gian. Hướng dẫn a) Sơ đồ chu kì tế bào : b) Những ...

Bài 1 trang 66 Sách bài tập (SBT) Sinh học 10: a) Vẽ Sơ đồ chu kì tế bào.
b) Nêu những diễn biến cơ bản của các pha trong kì trung gian.

a) Vẽ Sơ đồ chu kì tế bào.

b) Nêu những diễn biến cơ bản của các pha trong kì trung gian. 

Hướng dẫn

a)   Sơ đồ chu kì tế bào :

b)   Những diễn biến cơ bản của các pha trong kì trung gian :

Kì trung gian là thời kì sinh trưởng của tế bào, gồm pha G1, S và G2.

–  Pha G1: Diễn ra sự gia tăng của tế bào chất, hình thành thêm các bào quan như ti thể, Ribôxôm tổng hợp các ARN và Prôtêin, phân hoá về cấu trúc và chức năng của tê bào. Cuối pha G1 có điểm kiểm soát R. Tế bào chỉ vượt qua điểm R mới tiếp tục đi vào pha S và diễn ra nguyên phân. Nếu không vượt qua điểm R, tế bào đi vào quá trình biệt hoá.

–   Pha S : Diễn ra sự sao chép ADN và nhân đôi NST. NST từ thể đơn chuyển sang thể kép gồm hai nhiễm sắc tử chị em giống hệt nhau và dính nhau ở tâm động. Nhân đôi trung tử (ở tế bào động vật).

–  Pha G2 : Tổng hợp Prôtêin có vai trò đối với sự hình thành thoi phân bào.

 


0