Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 16: Phong trào giải phóng dânn tộc 1939-1945 và cách mạng thánh Tám 1945. Nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa thành lập (phần 1)

Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 16: Phong trào giải phóng dânn tộc 1939-1945 và cách mạng thánh Tám 1945. Nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa thành lập (phần 1) Câu 1. Chiến tranh thế giới thứ II bùng nổ đã có tác động như thế nào đến tình hình Việt Nam ? Quảng cáo ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 20:28 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 15: Phong trào dân chủ 1936-1939 (phần 1)

Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 15: Phong trào dân chủ 1936-1939 (phần 1) Câu 1. Đặc điểm tình hình thế giới trong những năm 30 của thế kỉ XX là: Quảng cáo A. Khủng hoảng kinh tế diễn ra trong những năm cuối của thập niên 30 đã để lại hậu quá nghiêm trọng. ...

Tác giả: Hồng Quyên viết 20:27 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 24: Việt Nam trong năm đầu thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước năm 1975 (phần 1)

Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 24: Việt Nam trong năm đầu thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước năm 1975 (phần 1) Câu 1. Khi nào miền Bắc căn bản hoàn thành công cuộc khôi phục kinh tế sau chiến tranh? Quảng cáo A. Giữa năm 1975. B. Giữa năm ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 20:26 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 27: Tổng kết Lịch sử Việt Nam từ sau chiến tranh thứ nhất đến năm 2000 (phần 1)

Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 27: Tổng kết Lịch sử Việt Nam từ sau chiến tranh thứ nhất đến năm 2000 (phần 1) Câu 1. Tổ chức cách mạng nào dưới đây là tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam ? Quảng cáo A. Hội Phục Việt. B. Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên. ...

Tác giả: TRAN THI THU TRANG trang viết 20:25 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 22: Hai miền đất nước trực tiếp chiến đấu chống Đế quốc Mĩ xâm lược- Miền Bắc vừa chiến đấu vừa sản xuất (1965-1973) (phần 1)

Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 22: Hai miền đất nước trực tiếp chiến đấu chống Đế quốc Mĩ xâm lược- Miền Bắc vừa chiến đấu vừa sản xuất (1965-1973) (phần 1) Câu 1. Chiến lược "Chiến tranh cục bộ" của Mĩ ra đời trong tình hình nào ? Quảng cáo A. Cách mạng ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 20:24 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 18: Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống Pháp (1946-1954) (phần 1)

Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 18: Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống Pháp (1946-1954) (phần 1) Câu 1. Vì sao cuộc kháng chiến toàn quốc chống Pháp bùng nổ ngày 19/12/1946? Quảng cáo A. Đó là thời điểm ta đã hoàn tất mọi công tác chuẩn bị cho ...

Tác giả: TRAN THI THU TRANG trang viết 20:24 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 19: Bước phát triển mới của cuộc kháng chiến toàn quốc chống Pháp (1950-1953) (phần 1)

Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 19: Bước phát triển mới của cuộc kháng chiến toàn quốc chống Pháp (1950-1953) (phần 1) Câu 1. Nước đầu tiên công nhận và đặt quan hệ ngoại giao với nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà là : Quảng cáo A. Trung Quốc. B. Lào. C. ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 20:23 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 9: Quan hệ quốc tế trong và sau thời kì "chiến tranh lạnh" (phần 1)

Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 9: Quan hệ quốc tế trong và sau thời kì "chiến tranh lạnh" (phần 1) Câu 1. Đặc điểm của quan hệ quốc tế sau Chiến tranh thế giới thứ II là: Quảng cáo A. Có sự phân tuyến triệt để, mâu thuẫn sâu sắc giữa các nước Tư bản chủ ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 20:23 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 14: Phong trào cách mạng Việt Nam 1930-1945 (phần 1)

Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 14: Phong trào cách mạng Việt Nam 1930-1945 (phần 1) Câu 1. Mâu thuẫn cơ bản trong xã Hội Việt Nam trong thời kì khủng hoảng kinh tế (1929 - 1933)? Quảng cáo A. Vô sản với tư sản. B. Vô sản với tư sản, nông dân với địa chủ ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 20:22 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 21: Xây dựng Chủ nghĩa Xã hội ở miền Bắc - Đấu tranh chống Đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam (1954-1965) (phần 1)

Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 21: Xây dựng Chủ nghĩa Xã hội ở miền Bắc - Đấu tranh chống Đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam (1954-1965) (phần 1) Câu 1. Ngày 10/10/1954, sự kiện quan trọng nào đã xảy ra : Quảng cáo A. Miền Bấc hoàn toàn giải phóng. ...

Tác giả: TRAN THI THU TRANG trang viết 20:22 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 17: Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa từ sau 2/9/1945 đến trước 19/12/1946 (phần 1)

Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 17: Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa từ sau 2/9/1945 đến trước 19/12/1946 (phần 1) Câu 1. Điền thêm từ còn thiếu trong câu nói sau của Bác Hồ : "Giặc đổi, giặc dốt là ... của giặc ngoại xâm" . Quảng cáo A. Bạn. B. Tay ...

Tác giả: nhi nguyen viết 20:21 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 3: Các nước Đông Bắc Á (phần 1)

Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 3: Các nước Đông Bắc Á (phần 1) Câu 1. Trong số các nước sau, nước nào không thuộc khu vực Đông Bắc Á ? Quảng cáo A. Trung Quốc, Nhật Bản. B. Hàn Quốc, Đài Loan. C. Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên, Nhật Bản. D. ...

Tác giả: nhi nguyen viết 20:21 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 8: Nhật Bản (phần 1)

Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 8: Nhật Bản (phần 1) Câu 1. Sau Chiến tranh thế giới thứ II, lực lượng quân đội nước nào chiếm đóng Nhật Bản dưới danh nghĩa lực lượng Đồng minh ? Quảng cáo A. Anh. B. Liên Xô. C. Mĩ. D. Pháp. Câu 2. Trong ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 20:20 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 2: Liên Xô và các nước Đông Âu (1945-1991). Liên Bang Nga (1991-2000) (phần 1)

Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 2: Liên Xô và các nước Đông Âu (1945-1991). Liên Bang Nga (1991-2000) (phần 1) Câu 1. Kế hoạch 5 năm khôi phục kinh tế sau chiến tranh ở Liên Xô diễn ra trong khoảng thời gian nào ? Quảng cáo A. 1945 – 1949. B. 1946- 1950. ...

Tác giả: TRAN THI THU TRANG trang viết 20:20 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 11: Tổng kết lịch sử thế giới từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến năm 2000 (phần 1)

Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 11: Tổng kết lịch sử thế giới từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến năm 2000 (phần 1) Câu 1. Trật tự thế giới hai cực được hình thành khi nào ? Quảng cáo A. Năm 1945. B. Năm 1947. C. Những năm 1945- 1947. D. ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 20:20 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 13: Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1925 đến năm 1930 (phần 1)

Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 13: Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1925 đến năm 1930 (phần 1) Câu 1. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên được thành lập vào thời điểm nào ? Quảng cáo A. 2/1925. B. 6/1925. C. 8/ 1925. D. ...

Tác giả: TRAN THI THU TRANG trang viết 20:20 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 6: Nước Mĩ (phần 1)

Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 6: Nước Mĩ (phần 1) Câu 1. Từ 1945 đến 1950, Mĩ là: Quảng cáo A. Trung tâm kinh tế - tài chính của thế giới. B. Nước đầu tiên phóng thành công vệ tinh nhân tạo bay vào quỹ đạo trái đất. C. Một trong 3 trung tâm kinh tế - ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 20:19 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 12: Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1925 (phần 1)

Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 12: Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1925 (phần 1) Câu 1. Chương trình khai thác thuộc địa Việt Nam lần thứ hai của thực dân Pháp diễn ra trong hoàn cảnh nào ? Quảng cáo A. Thực dân Pháp đang gặp nhiều khó ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 20:19 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 7: Tây Âu (phần 1)

Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 7: Tây Âu (phần 1) Câu 1. Ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối nội và đối ngoại của các nước Tây Âu trong 5 năm sau Chiến tranh thế giới thứ hai là ? Quảng cáo A. Củng cố, phát triển mối quan hệ hợp tác khu vực. B. Đấu tranh ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 20:18 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 1: Trật tự thế giới sau chiến tranh (phần 1)

Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 1: Trật tự thế giới sau chiến tranh (phần 1) Câu 1. Những nước nào tham gia Hội nghị Ianta ? Quảng cáo A. Anh - Pháp - Mĩ. B. Anh - Mĩ - Liẽn Xô. C. Anh - Pháp - Đức. D. Mĩ - Liên Xô - Trung Quốc. Câu 2. Một trong những nội ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 20:18 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 5: Các nước Châu Phi và Mĩ La-tinh (phần 1)

Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 5: Các nước Châu Phi và Mĩ La-tinh (phần 1) Câu 1. Phong trào cách mạng châu Phi từ sau Chiến tranh thế giới thứ II được bắt đầu từ khu vực nào ? Quảng cáo A. Khu vực Nam Phi. B. Khu vực Tây Phi. C. Khu vực Đông Phi. D. ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 20:18 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 4: Các nước Đông Nam Á (phần 1)

Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 4: Các nước Đông Nam Á (phần 1) Câu 1. Trước Chiến tranh thế Giới thứ II, Inđônêxia là thuộc địa của nước nào ? Quảng cáo A. Anh. B. Mĩ. C. Hà Lan D. Pháp Câu 2. Sau khi Nhật đầu hàng Đồng minh, 3 nước ở ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 20:17 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 1: Trật tự thế giới sau chiến tranh (phần 2)

Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 1: Trật tự thế giới sau chiến tranh (phần 2) Câu 16: Đặc điểm nổi bật của trật tự thế giới mới được hình thành trong những năm sau Chiến tranh thế giới thứ II ? Quảng cáo A. Là một trật tự thế giới được thiết lập trên cơ sở các nước ...

Tác giả: Hồng Quyên viết 20:16 ngày 22/09/2018

Giải bài tập SBT Lịch sử 12 bài 4: Các nước Đông Nam Á và Ấn Độ

Hướng dẫn trả lời câu hỏi sách bài tập Lịch sử 12 Giải bài tập SBT Lịch sử 12 bài 4 Giải bài tập SBT Lịch sử 12 bài 4: Các nước Đông Nam Á và Ấn Độ hướng dẫn trả lời câu hỏi trong sách bài tập môn Lịch sử lớp ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 00:08 ngày 31/08/2018

Giáo án Giải tích 12/Bài Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số

Mọi sự sao chép, trích dẫn toàn văn hay một phần nội dung trang này đều phải ghi rõ nguồn VLOS và tác giả của bài viết này là Nguyễn Thế Phúc . Nghiêm cấm việc sử dụng lại toàn bộ hay một phần nội dung của trang này với mục đích thương mại. Mục tiêu Kết thúc bài, học sinh: Biết ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 10:47 ngày 22/05/2018

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 4 Bài 1 trang 12

Bài 1: Nước Văn Lang : Em hãy xác định trên lược đồ hình 1 những khu vực mà người Lạc Việt đã từng sinh sống? Trả lời: Khu vực sông Hồng, sông Mã và sông Cả là những khu vực mà người Lạc Việt đã từng sinh sống. : Xã hội Văn Lang có những tầng lớp nào? Em thử vẽ sơ đồ ...

Tác giả: WeagmaZoorm viết 07:45 ngày 08/05/2018

Giải bài tập SGK Lịch sử 12 bài 4: Các nước Đông Nam Á và Ấn Độ

Giải bài tập SGK Lịch sử 12 bài 4: Các nước Đông Nam Á và Ấn Độ Giải bài tập SGK Lịch sử lớp 12 Giải bài tập môn Lịch sử lớp 12 được VnDoc sưu tầm và đăng tải, tổng hợp lý thuyết. Đây là lời giải hay ...

Tác giả: Mariazic1 viết 12:11 ngày 15/01/2018

Giải bài tập SGK Lịch sử 12 Bài 1: Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai (1945 – 1949)

Giải bài tập SGK Lịch sử 12 Bài 1: Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai (1945 – 1949) Giải bài tập SGK Lịch sử lớp 12 Giải bài tập SGK Lịch sử lớp 12 bài 1 được VnDoc.com ...

Tác giả: WeagmaZoorm viết 11:04 ngày 15/01/2018

Giải bài tập Lịch sử 12 Bài 1: Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai (1945 – 1949)

Giải bài tập Lịch sử 12 Bài 1: Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai (1945 – 1949) (trang 6 sgk Lịch Sử 12): – Hãy nêu những quyết định quan trọng của hội nghị Ianta( 2/1945) Trả lời: – Thống nhất mục tiêu chung là tiêu diệt tận gốc chủ ...

Tác giả: oranh11 viết 10:41 ngày 13/01/2018

Giải bài tập Lịch sử 12 Bài 4: Các nước Đông Nam Á và Ấn Độ

Giải bài tập Lịch sử 12 Bài 4: Các nước Đông Nam Á và Ấn Độ (trang 32 sgk Lịch Sử 12): – Nêu các mốc chính của cuộc đấu tranh chống đế quốc ở Lào từ năm 1945 đến năm 1975. Trả lời: – 23/8/1945: Nhân dân Lào nổi dậy giành chính quyền. – 12/10/1945: Khởi nghĩa ở ...

Tác giả: WeagmaZoorm viết 10:40 ngày 13/01/2018