01/06/2017, 11:11

Soạn bài biên bản

SOẠN BÀI BIÊN BẢN A. YÊU CẦU - Hiểu được: Biên bản là loại vãn bản ghi chép một cách trung thực, chính xác, đầy đủ một sự việc đang xảy ra hoặc vừa mới xảy ra; nắm được các loại biên bản dược học. - Phân tích được các yêu cầu của biên bản và liệt kê dược các loại biên bản thường gặp trong thực tế ...

SOẠN BÀI BIÊN BẢN A. YÊU CẦU - Hiểu được: Biên bản là loại vãn bản ghi chép một cách trung thực, chính xác, đầy đủ một sự việc đang xảy ra hoặc vừa mới xảy ra; nắm được các loại biên bản dược học. - Phân tích được các yêu cầu của biên bản và liệt kê dược các loại biên bản thường gặp trong thực tế đời sống. - Viết được một biên bản sự vụ hoặc sự vụ. B. GỢl Ý TRẢ LỜI CÂU HỎI, BÀI TẬP I - Phần bài học ĐẶC ĐIỂM CỦA BIỀN BẢN Câu hỏi 1 & 2. Đọc các văn bản ...

SOẠN BÀI BIÊN BẢN

A. YÊU CẦU

- Hiểu được: Biên bản là loại vãn bản ghi chép một cách trung thực, chính xác, đầy đủ một sự việc đang xảy ra hoặc vừa mới xảy ra; nắm được các loại biên bản dược học.

- Phân tích được các yêu cầu của biên bản và liệt kê dược các loại biên bản thường gặp trong thực tế đời sống.

- Viết được một biên bản sự vụ hoặc sự vụ.

B. GỢl Ý TRẢ LỜI CÂU HỎI, BÀI TẬP

I - Phần bài học

ĐẶC ĐIỂM CỦA BIỀN BẢN

Câu hỏi 1 & 2. Đọc các văn bản (trong SGK tập 2, tr. 123, 124, 125) và trả lời câu hỏi.

a) Biên bản ghi lại những sự việc gì? (mục đích)

b) Biên bản cần phải đạt những yêu cầu gì về nội dung và hình thức?

c) Văn bản 1 là một biên bản hội nghị, văn bản 2 là biên bản sự vụ. Em hãy kể tên một số loại biên bản thường gặp trong thực tế.

Gợi ý

a) Biên bản 1 ghi diễn biến của cuộc họp. Biên bản 2 ghi lại buổi công an trả phương tiộn giao thông cho chủ sở hừu.

b) Biên bản phải bảo đảm tính trung thực, chính xác, đầy đủ, khách quan; nội dung ngắn gọn, hình thức rò ràng.

c) Học sinh tự giải.

 

CÁCH VIẾT BIÊN BẢN

Đọc lại các văn bản ở mục I (SGK) và trả lời các câu hỏi.

Câu hỏi 1. Phần mở đầu của biên bản gồm những mục gì? Tên của biên bản được viết như thế nào? (Chú ý: Các loại văn bản khác nhau có cách ghi khác nhau)

Gợi ý

Phần đầu của biên bản gồm: quốc hiệu, tiêu ngữ, tên cơ quan quản lí, tên biên bản (được viết lớn và viết vào chính giữa trang giấy), địa điểm, thời gian xảy ra sự việc, thành phần tham dự và chức năng từng người.

Câu hỏi 2. Phần nội dung biên bản gồm nhừng mục gì? Nhận xét cách ghi những nội dung này trong biên bản. Tính chính xác, cụ thể của biên bản có giá trị như thế nào?

Gợi ý

Phần nội dung là phần chính của biên bản:

- Biên bản hội nghị ghi diễn biến của hội nghị.

- Biên bản sự vụ ghi sự việc xảy ra thế nào?, giải quyết ra sao?,...

Cần ghi ngắn gọn, rõ ý, dơn nghĩa.

Câu hỏi 3. Phần kết thúc biên bản có những mục nào? Mục kí tên dưới biên bản nói lên điều gì?

Gợi ý

Phần kết thúc biên bản có những mục: chữ kí của các thành viên liên quan, ghi chú các văn bản kèm theo (nêu có).

Mục kí tên dưới biên bản nói rằng những người liên quan đến biên bản phải chịu trách nhiệm về những nội dung ghi trong biên bản.

Câu hỏi 4. Lời văn của biên bản phải như thế nào?

Gợi ý

Lời văn của biên bản phải ngắn gọn, rõ ràng, chính xác, đơn nghĩa.

II - Phần luyện tập

Bài tập 1. Hãy lựa chọn những tình huổng cần viết biên bản trong các trường hợp sau:

a) Diễn biến và kết quả của Đại hội chi đội (hoặc chi đoàn).

b) Nguyện vọng và đề nghị của lớp gửi đến thầy Hiệu trưởng.

c) Một vụ tai nạn giao thông.

d) Nghiệm thu phòng thí nghiệm.

e) Một nhóm học sinh lự ý tổ chức di tham quan, không xin phép cô giáo chủ nhiệm.

Gợi ý

Chọn các trường hợp a, c, d đổ ghi biên bản.

Bài tập 2. Hãy ghi lại phần mở đầu, các mục lớn trong phần nội dung, phần kết thúc của biên bản cuộc họp giới thiệu dội viên ưu tú của chi dội cho Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Gợi ý

Đây là loại biên bản hội nghị. Vì thế em cần bám sát yêu cầu chung của cách ghi một biên bản và cách ghi hai phần này ở loại biên bản hội nghị.

0