Skills 2 trang 55 Unit 5 SGK Tiếng Anh 8 mới

Skills 2 trang 55 Unit 5 SGK Tiếng Anh 8 mới Bây giờ sử dụng ghi chú để viết một bài về lễ hội này cho trang web của trường. Nhớ thêm bất kỳ từ liên kết bên dưới để làm thành câu ghép và câu phức. ...

Skills 2 trang 55 Unit 5 SGK Tiếng Anh 8 mới

Bây giờ sử dụng ghi chú để viết một bài về lễ hội này cho trang web của trường. Nhớ thêm bất kỳ từ liên kết bên dưới để làm thành câu ghép và câu phức.

1. Làm theo cặp. Miêu tả tranh và câu trả lời bên dưới.

1. Ai là thánh Gióng?

He is considered a mythical hero because he grew from 3 year-old child into a giant overnight.

Anh ấy là một anh hùng thần thoại bởi vì anh ấy lớn lèn từ một đứa bé 3 tuổi thành một người khổng lồ trong một đêm.

2. Anh ấy làm gì cho quốc gia?

He defended the country from foreign invaders - the An.

Anh ấy bảo vệ đất nước khỏi giặc ngoại xâm - giặc Ân.

2. Nghe một hướng dẫn viên đứa thông tin về Lễ hội Gióng và khoanh tròn câu trả lời đúng A, B, hoặc C.

Click tại đây để nghe:

1. Lễ hội Gióng được tố chức ở huyện Sóc Sơn, Hà Nội. (B. Soc Son)

2. Lễ hội này được tố chức đế tưởng nhớ Thánh Gióng người đã đánh giặc Ân. (A. the An)

3. Lễ hội được tổ chức từ ngày 6-12 tháng 4 Âm Lịch. (C. from the 6th to the 12th of the 4th lunar month)

3. Nghe bài nói lần nữa và viết câu trả lời cho câu hỏi bên dưới.

Click tại đây để nghe:

1. Thánh Gióng khác những anh hùng khác ở Việt Nam như thế nào?

He is a mythical hero, who grew from a three-year-old child into a giant overnight.

Anh ấy là một anh hùng thần thoại người mà lớn lên từ một đứa bé 3 tuổi thành một người khổng lồ trong một đèm.

2. Sự chuẩn bị cho lễ hội bắt đầu khi nào?

The preparation begin one month before the festival.

Sự chuẩn bị bắt đầu 1 tháng trước lề hội.

3. Loại nghi lễ nào diễn ra sau dám rước?

A religious ceremony. Một nghi lễ tôn giáo.

4. Điều gì xảy ra khi đêm xuống?

There is a cheo play performance. Có một màn trình diễn chèo.

5. Lễ hội này quan trọng như thế nào?

This festival shows the love for our motherland and the preservation of our cultural heritage. Lễ hội này thể hiện tình yểu đất mẹ và sự bảo tồn của di sản văn hóa.

Audio script:

The Giong festival is celebrated every year in Phu Linh Commune. Soc Son District, Ha Noi. This festival commemorates the hero, Saint Giong. He is considered a mythical hero because he grew from a three-year-old child into a giant overnight. He is worshipped for defending the country from foreign invaders — the An.

Although this festival is held from the 6th to the 12th day of the 4th lunar month, people start preparing traditional clothing for the procession and for various festival performances one month beforehand. During the festival, the procession starts at the Mother Temple and goes to Thuong Temple where a religious ceremony is performed. When night falls, a cheo play is performed. Then the festivities end with a thanksgiving procession on the 12th.

This festival shows our love for the motherland and the preservation of our cultural heritage.

4. Làm theo cặp. Thảo luận với bạn học về lễ hội ở Việt Nam mà bạn thích nhất. Sử dụng lưới từ bên dưới để ghi chú.

I like the Hung King Temple festival.

Tôi thích lễ hội Đền Hùng It’s held in Phu Tho Province.

Nó được tổ chức ở tỉnh Phú Thọ.

It’s held on 8th to 11th of the third lunar month.

Nó được tổ chức từ ngày 8 đến ngày 11 tháng Ba Âm lịch.

It commemorates the merit of Hung Kings.

Nó tưởng niệm công lao Vua Hùng.

It worships Hung Kings.

Nó thờ cúng Vua Hùng.

It’s impressive because there are many people joining it.

Nó gây ấn tượng vì có nhiều người tham gia.

The main activities are: offering to Hung Kings, bamboo swings, Licsl dances, wrestling and xoan singing performances.

Những hoạt động chính như lễ dâng vua Hùng, cánh tre, múa sư tử, đâm vật và trình diễn hát xoan.

I like this festival because it is so meaningful.

Tôi thích lễ hội này bởi vì nó rất ý nghĩa.

I also like it because they are so jovful.

Tôi cũng thích nó bởi vì nó thú vị.

5. Bây giờ sử dụng ghi chú để viết một bài về lễ hội này cho trang web của trường. Nhớ thêm bất kỳ từ liên kết bên dưới để làm thành câu ghép và câu phức.

This festival is Ooc bom boc. It’s held by our ethnic group in Soc Trang on the 14th and 15th evenings of the 10th lunar month. We worship OUT Moon God at the festival. We thank him because he gives us good harvest and plenty of fish in the rivers.

There are many activities: first we have a worshipping ceremony at home, under the bamboo archway or at the pagoda. When the moon appears, the old pray to the Moon God and the children raise their elapsed hands to the moor. The offerings are green rice flakes, coconuts, potatoes and pia cakes. Then we float beautiful paper lanterns on the river, and the next evening, we hold thrilling dragon boat races.

Lễ hội này là Ooc bom boc. Nó được tổ chức bởi nhóm dân tộc của chúng tôi ở Sóc Trăng vào ngày 14 và 15 tháng 10 Âm lịch. Chúng tôi thờ Thần Mặt trăng ở lễ hội. Chúng tôi tạ ơn ngài bởi vì ngài đem đến cho chúng tôi vụ mùa tốt và nhiều cá trên sông. Có nhiều hoạt động: đầu tiên chúng tôi có nghi lễ thờ cúng ở nhà, dưới cống vòn tre hoặc ở chùa. Khi mặt trăng  xuất hiện, người già cầu nguyện với Thần Mặt trăng và bọn trẻ chấp tay  hướng về mặt trăng. Lễ vật là cốm gạo xanh, dừa, khoai tây vả bánh bía. Sau đó chúng tôi thả những đèn giấy xinh đẹp trên sông, đêm kế, chúng tôi tổ chức đua thuyền rồng.

0