02/05/2018, 09:51

Những nhà tư tưởng tiến bộ Pháp đã có vai trò như thế nào trong việc chuẩn bị cho cách mạng?

Những nhà tư tưởng tiến bộ Pháp đã có vai trò trong việc chuẩn bị cho cách mạng: ...

Những nhà tư tưởng tiến bộ Pháp đã có vai trò trong việc chuẩn bị cho cách mạng:

Những nhà tư tưởng tiến bộ Pháp đã có vai trò trong việc chuẩn bị cho cách mạng:

- Tấn công vào hệ tư tưởng của chế độ phong kiến, dọn đường cho cách mạng xã hội bùng nổ.

- Định hướng cho một xã hội mới trong tương lai.

soanbailop6.com

0