02/05/2018, 09:51

Nhận xét vị trí của Phật giáo ở các thế kỉ X - XIV

...

Phật giáo có vị trí đặc biệt quan trọng và rất phổ biến:

- Các nhà sư được triều đình tôn trọng, có lúc đã tham gia bàn việc nước.

- Vua quan nhiều người theo đạo Phật, góp tiền xây dựng chùa, đúc chuông, tô tượng, viết giáo lí nhà Phật.

soanbailop6.com

0