25/04/2018, 17:08

Nêu ví dụ về các dạng năng lượng trong tế bào – trang 53: KHÁI QUÁT VỀ NĂNG LƯỢNG VÀ CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT...

Nêu ví dụ về các dạng năng lượng trong tế bào – trang 53: KHÁI QUÁT VỀ NĂNG LƯỢNG VÀ CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT. Dạng chủ yếu của năng lượng trong tế bào là hóa năng. Nêu ví dụ về các dạng năng lượng trong tế bào. Trả lời Trong tế bào năng lượng tồn tại ở các dạng như: – Nhiệt năng. – Hóa ...

Nêu ví dụ về các dạng năng lượng trong tế bào – trang 53: KHÁI QUÁT VỀ NĂNG LƯỢNG VÀ CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT. Dạng chủ yếu của năng lượng trong tế bào là hóa năng.

Nêu ví dụ về các dạng năng lượng trong tế bào.

Trả lời

Trong tế bào năng lượng tồn tại ở các dạng như:

– Nhiệt năng.

– Hóa năng: Tích trữ trong các liên kết hóa học.

– Điện năng: Trong các xung thần kinh.

Dạng chủ yếu của năng lượng trong tế bào là hóa năng.

nguyễn phương

0 chủ đề

23913 bài viết

0