11/01/2018, 10:07

Lý thuyết về đường kính và dây của đường tròn

Lý thuyết về đường kính và dây của đường tròn . ...

Lý thuyết về đường kính và dây của đường tròn

.

Tóm tắt kiến thức:

1. So sánh độ dài của đường kính và dây.

Trong các dây của một đường tròn, dây lớn nhất là đường kính.

2. Quan hệ vuông góc giữa đường kính và dây.

- Trong một đường tròn, đường kính vuông góc với một dây thì qua trung điểm của dây ấy.

- Trong một đường tròn, đường kính đi qua trung điểm của một dây không đi qua tâm thì vuông góc với dây ấy.

0