11/01/2018, 13:26

Lý thuyết.Hai tam giác bằng nhau

Lý thuyết.Hai tam giác bằng nhau Hai tam giác bằng nhau là hai tam giác mà ba cạnh của tam giác này bằng ba cạnh của tam giác kia và ba góc đối diện với ba cạnh ấy của tam giác này bằng ba góc đối diện với b a cạnh của tam giác kia. ...

Lý thuyết.Hai tam giác bằng nhau

Hai tam giác bằng nhau là hai tam giác mà ba cạnh của tam giác này bằng ba cạnh của tam giác kia và ba góc đối diện với ba cạnh ấy của tam giác này bằng ba góc đối diện với b a cạnh của tam giác kia.

1. Định nghĩa

Hai tam giác bằng nhau là hai tam giác mà ba cạnh của tam giác này bằng ba cạnh của tam giác kia và ba góc đối diện với ba cạnh ấy của tam giác này bằng ba góc đối diện với b a cạnh của tam giác kia.

2. Kí hiệu

Để kí hiệu sự bằng nhau của tam giác ABC và tam giác MNP ta viết:

∆ABC= ∆MNP'.

(Delta ABC = Delta MNP Leftrightarrow left{ matrix{
AB = MN hfill cr
BC = PN hfill cr
AC = MP hfill cr
widehat A = widehat M hfill cr
widehat B = widehat N hfill cr
widehat C = widehat P hfill cr} ight.)

0