12/01/2018, 17:46

Luyện tập: Dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu trang 69 SGK Ngữ văn 7

Luyện tập: Dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu trang 69 SGK Ngữ văn 7 Tìm cụm C-V làm thành phần câu hoặc thành phần cụm từ trong các câu (SGK, tr.69). Cho biết trong mỗi câu cụm C-V làm thành phần gì? ...

Luyện tập: Dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu trang 69 SGK Ngữ văn 7

Tìm cụm C-V làm thành phần câu hoặc thành phần cụm từ trong các câu (SGK, tr.69). Cho biết trong mỗi câu cụm C-V làm thành phần gì?

Những cụm chủ - vị trong các câu như sau:

a) Chỉ riêng những người chuyên môn mới định được,

—> Cụm chủ - vị làm định ngữ.

b) khuôn mặt đầy đặn.

—> Cụm chủ - vị làm vị ngữ

c) Các cô gái làng Vòng đỗ gánh

-> Làm định ngữ

hiện ra từng lá cốm, sạch sẽ và tinh khiết, không có mảy may một chút bụi nào.

Ớ đây là kết cấu vị ngữ - chủ ngữ, một biến thể của chủ - vị.

Có thể hiểu: “Từng là cốm hiện ra (...) bụi nào”

-> Cụm chủ - vị này làm bổ ngữ cho câu.

c) một bàn tay đập vào vai

-> Cụm chủ - vị làm chủ ngữ.

0