12/01/2018, 17:46

Câu hỏi 1, 2, 3, 4 trang 77, 78 SGK Địa lý 6

Câu hỏi 1, 2, 3, 4 trang 77, 78 SGK Địa lý 6 Câu 1. Quan sát mẫu đất ở hình 6 SGK, nhận xét về màu sắc và độ dày của các tầng đất khác nhau. ...

Câu hỏi 1, 2, 3, 4 trang 77, 78 SGK Địa lý 6

Câu 1. Quan sát mẫu đất ở hình 6 SGK, nhận xét về màu sắc và độ dày của các tầng đất khác nhau.

Câu 1. Quan sát mẫu đất ở hình 6 SGK, nhận xét về màu sắc và độ dày của các tầng đất khác nhau.

Trả lời:

Mầu đất ở hình 66 SGK cho thấy các tầng đất ở đây khác nhau rõ rệt về màu sắc và độ dày của chúng.

-    Tầng A là tầng chứa mùn, tầng này có màu nâu đen.

-    Tầng B là tầng tích tụ vật chất, có màu vàng.

-    Tầng c là tầng đá mẹ có màu nâu.

 

Câu 2. Dựa vào những kiến thức đã học ở Tiểu học, hãy cho .biết nguồn gốc của thành phần khoáng trong đất.

Trả lời:

Nguồn gốc thành phần khoáng trong đất là từ đá gốc. Do phong hoá, đá gốc bị vỡ vụn thành các sản phẩm phong hoá. Các khoáng vật cấu tạo nên đá trở thành khoáng vật trong đất.

 

Câu 3. Dựa vào những kiến thức đã học ở Tiểu học, hãy cho biết nguồn gốc của thành phần hũu cơ của đất.

Trả lời:

Nguồn gốc của thành phần hữu cơ trong đất là từ thực vật. Thực vật bị phân huỷ thành những chất đơn giản hơn, và sau đó được các vi sinh vật tổng họp thành mùn - thành phần hữu cơ chủ yếu trong đất.

 

Câu 4. Trong sản xuất nông nghiệp, con người đã có nhiều biện pháp làm tăng độ phì của đất (làm cho đất tốt). Hãy trình bày một số giải pháp làm tăng độ phì mà em biết.

Trả lời:

Các biện pháp làm tăng độ phì của đất:

-     Làm đất (cày, bừa, xáo, xới..).

-     Bón phân hữu cơ, vô cơ cho đất.

-     Bón vôi cải tạo đất.

-    Thau chua, rửa mặn.

 

-     Làm thuỷ lợi để tưới tiêu cho đất.

Nguồn gốc của thành phần hữu cơ trong đất là từ thực vật. Thực vật bị phân huỷ thành những chất đơn giản hơn, và sau đó được các vi sinh vật tổng họp thành mùn - thành phần hữu cơ chủ yếu trong đất.

0