19/01/2022, 12:44

KT lớp 4 ạ

Tìm 1 phân số, biết rằng tổng của tử số và mẫu số là 26,mà tử số hơn mẫu số 4 đơn vị
Giải thích cả cách giải luôn vs ạ, gấp ạ

Trần Anh Mỹ viết 2 tuần trước

Tử số hơn mẫu số, thì đó là một hỗn số.
Bài này tóm lại có 2 việc làm. Việc thứ nhất là tìm 2 số có tổng là 26, và có hiệu là 4. Việc thứ hai là viết chúng dưới dạng hỗn số.
Trước hết, lấy 26 trừ đi 4, được 22. Chia đôi 22 ra, được 11, và đó là mẫu số. Tử số thì thêm 4 vào, được 15. Phân số đó là 15/11. Đó cũng là lời giải rồi.
Tuy thế, chúng ta không viết phân số khi tử số lớn hơn mẫu số, nên phải viết là 1 và 4/11. Tuy thế, hỗn số thì không phải là đáp số của bài đã ra. Vì thế, ta phải nên cẩn thận để trả lời cho rõ ràng.

 

Bài liên quan

Phan Anh Quân

0 chủ đề

0 bài viết

0