04/09/2021, 22:16

Giup mik nha mn

Nhanh nha mn

nếu a,b ∈N a ≤ b.Nếu có..............sao cho....................thì ta có.........................=x 

Help my

+1