Giải giúp mik vs ah

Bài này mik ko làm đc.

Khi trả lời làm phiền mn giải thích vs ah

Which word is differently pronounced ? Circle the letter A, B, C or D   ( 1 point ) :

1.

A. business

B. send

C. noisy

D. workers

 

2.

A. hour

B. horn

C. high

D. home

 

3

A. finished

B. stopped

C. pronounced

D. closed

 

4.

A. few

B. threw

C. knew

D. new

5.

A. corn

B. carriage

C. city

D. car

6.      A. wear

B. where

 C. hair

D. here

 

7.

A. both

B. dozen

C. close

D. so

8.

A. shoot

B. food

C. poor

D. mood

9.

A. laughter

B. caught

C. taught

D. daughter

10.

A. the

B. them

C. they

D. three

nguyễn khánh linh viết 20:04 ngày 25/12/2022

1.B             2.A               3.D                       4.B                    5.C                  6.D                     7.B                    8.C                 9.A             10.D

nguyễn khánh linh viết 20:05 ngày 25/12/2022

CHÚC BẠN HỌC TỐT NHA

 

0