09/05/2018, 10:36

Giải bài 1 trang 17 sgk Đại số 11

Chương 1: Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác Bài 1: Hàm số lượng giác Bài 1 (trang 17 SGK Đại số 11): Hãy xác định giá trị của x trên đoạn [- π ; 3π/2] để hàm số y = tan x: a. Nhận giá trị bằng 0 b. Nhận giá trị bằng 1 c. ...

Chương 1: Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác

Bài 1: Hàm số lượng giác

Bài 1 (trang 17 SGK Đại số 11): Hãy xác định giá trị của x trên đoạn [- π ; 3π/2] để hàm số y = tan x:

a. Nhận giá trị bằng 0

b. Nhận giá trị bằng 1

c. Nhận giá trị dương

d. Nhận giá trị âm

Lời giải:

a.y = tan x nhận giá trị bằng 0

=> tan x = 0

Giải bài tập Đại số 11 | Để học tốt Toán 11

x = - π => tan (- π) = 0 (thỏa)

Giải bài tập Đại số 11 | Để học tốt Toán 11

x = 0=>tan (0) = 0 (thỏa)

x = π =>tan ( π = 0 (thỏa)

Giải bài tập Đại số 11 | Để học tốt Toán 11

Vậy x nhận các giá trị { - π; 0; π}

b.y = tan x nhận giá trị bằng 1.

Giải bài tập Đại số 11 | Để học tốt Toán 11Giải bài tập Đại số 11 | Để học tốt Toán 11

c.Hàm số y = tan x tuần hoàn với chu kì π

Giải bài tập Đại số 11 | Để học tốt Toán 11

Đồ thị hàm số y = tan x

- dựa vào đồ thị ta thấy trên đoạn [- π ; - 3π/2] , hàm số y = tan x nhận giá trị dương trên các khoảng

Giải bài tập Đại số 11 | Để học tốt Toán 11

d.Từ đồ thị trên, hàm số y = tan x nhận giá trị âm khi trên các khoảng:

Giải bài tập Đại số 11 | Để học tốt Toán 11

Các bài giải bài tập Đại số 11 Bài 1

0