13/01/2018, 08:41

Ghi số thứ tự vào các ô trống theo thứ tự đúng với hoạt động bắt mồi của trùng biến hình.

Ghi số thứ tự vào các ô trống theo thứ tự đúng với hoạt động bắt mồi của trùng biến hình. 2 - Lập tức hình thành chân giả thứ hai bao lấy mồi 1 - Khi một chân giả tiếp cận mồi (tảo, vi khuẩn, vụn hữu cơ…) ...

Ghi số thứ tự vào các ô trống theo thứ tự đúng với hoạt động bắt mồi của trùng biến hình.

2 - Lập tức hình thành chân giả thứ hai bao lấy mồi 1 - Khi một chân giả tiếp cận mồi (tảo, vi khuẩn, vụn hữu cơ…)

Hãy quan sát hình 5.2, ghi số thứ tự vào các chỗ trống theo thứ tự đúng với hoạt động bắt mồi của trùng biến hình.

… Lập tức hình thành chân giả thứ hai bao lấy mồi

… Khi một chân giả tiếp cận mồi (tảo, vi khuẩn, vụn hữu cơ…)

… Hai chân giả kéo dài nuốt mồi vào sâu chất nguyên sinh

… Không bào tiêu hóa hình thành bao lấy mồi, tiêu hóa mồi nhờ dịch tiêu hóa

Trả lời

2 - Lập tức hình thành chân giả thứ hai bao lấy mồi

1 - Khi một chân giả tiếp cận mồi (tảo, vi khuẩn, vụn hữu cơ…)

3 - Hai chân giả kéo dài nuốt mồi vào sâu chất nguyên sinh

4 - Không bào tiêu hóa hình thành bao lấy mồi, tiêu hóa mồi nhờ dịch tiêu hóa

soanbailop6.com

0