12/01/2018, 11:27

Em cho biết lúc bây giờ nước ta có những tôn giáo nào ?

Em cho biết lúc bây giờ nước ta có những tôn giáo nào ? Nho giáo từng bước suy thoái. ...

Em cho biết lúc bây giờ nước ta có những tôn giáo nào ?

Nho giáo từng bước suy thoái.

-    Nho giáo từng bước suy thoái : thi cử không còn nghiêm túc như trước. Tôn ti trật tự phong kiến cũng không còn được như thời Lê sơ. Phật giáo, Đạo giáo có điều kiện phục hồi. Nhiều chùa, quán được xây dựng thêm, một số chùa được trùng tu lại.

-     Cùng với sự phát triển của kinh tế hàng hoá, từ thế kỉ XVI, một số giáo sĩ đạo Thiên Chúa phương Tây theo các thuyền buôn nước ngoài vào Đại Việt truyền đạo. Một tôn giáo mới xuất hiện : đạo Thiên Chúa.

0